Regulamin Alitech

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY ALITECH SP. Z O. O.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z usług i rozwiązań oferowanych przez firmę Alitech Sp. z o. o. z siedzibą ul.Stobrawska 30, 54-211 Wrocław, NIP 895-12-45-260, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Zamawiający w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba korzystająca z usług i rozwiązań Sprzedającego.
 3. Regulamin uważany jest za obowiązujący z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego alitech.com.pl bez konieczności osobnego powiadamiania Zamawiającego.
 4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad oraz akceptacji podanych w nim informacji.
 5. Firma Alitech Sp. z o. o. pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 6. Firma Alitech Sp. z o. o. ma siedzibę we Wrocławiu przy ul. Stobrawskiej 30.
  Kontakt z firmą Alitech odbywa się drogą mailową: biuro@alitech.com.pl (ewentualnie bezpośrednie maile do pracowników firmy Alitech) lub poprzez formularz na stronie internetowej oraz poprzez kontakt telefoniczny: +48 71 35 21 992, jak i osobiście w siedzibie firmy.
 7. Wszelkie informacje na temat rozwiązań firmy Alitech są dostępne na stronie internetowej alitech.com.pl oraz stronach producentów rozwiązań lub są udostępniane po uprzednim wysłaniu zapytania na adres mailowy: biuro@alitech.com.pl

II. OFERTOWANIE, SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Na etapie tworzenia oferty Zamawiający jest informowany o kodzie rozwiązania bądź usługi (jeśli istnieje), opcjach dodatkowych, cenie rozwiązania oraz dostępności rozwiązania bądź usługi. Każda z przedstawionych ofert może zostać wysłana na adres mailowy Zamawiającego wraz z linkami do stron zawierających dane techniczne proponowanych rozwiązań lub kartami katalogowymi rozwiązania, chyba, że istnieją przesłanki by uznać, że rozwiązanie jest znane Zamawiającemu i nie ma konieczności umieszczania tych danych w mailu.
 2. Sprzedający w miarę swoich najlepszych możliwości stara się rekomendować właściwe rozwiązania na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego. Nie wyklucza to odpowiedzialności Zamawiającego za wybranie właściwej dla siebie usługi bądź rozwiązania, która to odpowiedzialność w głównej mierze spoczywa na Zamawiającym.
 3. Dostępność rozwiązania lub usługi podawana w ofercie jest parametrem estymowanym, podawanym na podstawie informacji udostępnianych przez dostawców danego rozwiązania i w związku z tym może zmienić się z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Z tego względu, dostępność rozwiązania wyrażona ofertą Sprzedającego nie może być przedmiotem reklamacji Zamawiającego.
 4. Sprzedający dokłada wszelkich starań by ofertować rozwiązania i usługi zgodnie z ich dostępnością, jednak możliwość wykonania danej usługi bądź dostarczenia rozwiązania jest potwierdzana dopiero w momencie weryfikacji rozwiązania w serwisie lub sklepie dostawcy. W związku z tym Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wzorcowania/serwisu rozwiązania  zgodnie z decyzją podjętą przez serwis dostawcy usługi. Zamawiający jest informowany na bieżąco o pracach wykonywanych z dostarczonym do serwisu rozwiązaniem. Zamawiający jest informowany o decyzjach dotyczących możliwości i terminu wykonania serwisu. Weryfikacja rozwiązania w serwisie lub sklepie dostawcy jest bezpłatna gdy Zamawiający podejmuje decyzję o wykonaniu serwisu w sugerowanym przez producenta kształcie. Istnieje możliwość rezygnacji z usługi serwisowej po wykonaniu przez producenta powyższych prac serwisowych, jednak w takim wypadku za wykonanie powyższych prac sprawdzających, serwisowi producenta przysługuje wynagrodzenie zależne od zakresu wykonanych prac.
 5. Zamawiający powołując się na numer oferty potwierdza, że zapoznał się z danymi technicznymi ofertowanego rozwiązania/rozwiązań/usług i nie będzie rościł sobie praw do jego bezpłatnego zwrotu Sprzedającemu w przypadku, gdy wybór rozwiązania okaże się nietrafny. Powołanie się na kod rozwiązania przy składaniu zamówienia jest jednoznacznym potwierdzeniem zapoznania się z jego kartą katalogową i akceptacją danych technicznych w niej zawartych. Jednocześnie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienie rozwiązania bądź usługi przez Zamawiającego.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotów również bez podania przyczyn na następujących zasadach: urządzenie nie było użytkowane, zostało zakupione w terminie krótszym niż 3 miesiące; Zamawiający ponosi koszty sprawdzenia dokonywanego przez producenta rozwiązania oraz ponosi koszty transportu do producenta; faktura korygująca zostaje wystawiona po zakończeniu procedury sprawdzenia u producenta. Ostateczna decyzja dotycząca możliwości zwrotu zostaje podjęta przez producenta rozwiązania i tą decyzję Zamawiający
 7. Zamówienia wraz z numerem powinny być składane w formie pisemnej drogą mailową pod rygorem ich nieważności. Warunkowo dopuszcza się składanie ofert bez podania numeru zamówienia drogą mailową. W każdym przypadku w zamówieniu należy powołać się na numer aktualnej i obowiązującej oferty.
 8. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu, a wszelkie niejasności wyjaśniane w trakcie jego realizacji.
 9. Każde zamówienie powinno zawierać kompletne dane Zamawiającego, w tym adres siedziby, adres i NIP firmy na który powinna zostać wystawiona faktura, adres dostawy oraz osoby do kontaktu w sprawach: dostaw, technicznych i płatności faktur. W przypadku nie wskazania odrębnego adresu dostawy przyjmuje się, że adresem właściwym do wysyłki zamówienia pozostaje adres siedziby Zamawiającego. Sprzedający nie ponosi dodatkowych kosztów (np. dodatkowej lub kolejnej przesyłki) wynikłych z tego zaniedbania Zamawiającego.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest w miarę możliwości przesyłane drogą mailową na adres z którego zostało wysłane zamówienie w terminie do 7 dni roboczych. Informacja o estymowanej dacie dostawy zostaje przekazana Zamawiającemu zaraz po otrzymaniu tej informacji przez Sprzedającego od dostawcy rozwiązania. Ze względu na możliwość błędów w komunikacji email (w tym zakwalifikowaniu przez program pocztowy jako spam wiadomości z potwierdzeniem zamówienia) Sprzedający zaleca Zamawiającemu telefoniczną weryfikację otrzymania potwierdzenia.

  III. DOSTAWA
 1. Termin dostawy umieszczany w ofercie pod zestawieniem proponowanych rozwiązań jest terminem estymowanym. Na poziomie oferty jest to termin ramowy i aktualny w momencie sporządzania oferty. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w których rozwiązanie dostępne od ręki w chwili ofertowania są niedostępne w momencie zamówienia, gdyż w tym czasie zostały zamówione przez inną firmę. W związku z tym, czas oczekiwania na realizację zamówienia może się wydłużyć co nie jest zależne od Sprzedającego. W związku z powyższym dostępność rozwiązania wyrażona ofertą przekazaną Zamawiającemu nie może być przedmiotem reklamacji kierowanej do Sprzedającego.
 2. Istnieje możliwość rezerwacji rozwiązania na okres do 5 dni roboczych (zawsze ustalany indywidualnie z dostawcą) do chwili otrzymania zamówienia.
 3. Koszt wysyłki jest każdorazowo podawany w ofercie. Wszystkie rozwiązania są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego. Zamawiający ma możliwość zamówienia kuriera z innej firmy przewozowej. W takim przypadku pełny proces zamawiania kuriera wraz ze zleceniem odbioru przesyłki z siedziby firmy Sprzedającego, leży po stronie Zamawiającego. Należy wyraźnie zaznaczyć taką prośbę w wysłanym do nas zamówieniu. Zamawiający zostanie poinformowany o gotowości przesyłki do odbioru przez kuriera. Prosimy zwrócić uwagę na godziny pracy naszej firmy.
 4. Termin realizacji zamówienia w przypadkach losowych – w tym związanych z siłą wyższą – może być przez producenta rozwiązania lub dostawcę usługi wydłużony. O ile wydłużenie terminu ma związek z siłą wyższą, rezygnacja z zamówienia jest możliwa dopiero po uprzedniej konsultacji z dostawcą rozwiązania i po uzyskaniu jego zgody. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostaw z przyczyn leżących po stronie producentów lub dostawców usługi.

  IV. ZWROTY
 1. Wszelkie zwroty są możliwe po uprzednim uzgodnieniu z producentem, dla rozwiązań nie starszych niż 3 miesiące. Akceptacja zwrotu leży w gestii dostawcy rozwiązania po wstępnym sprawdzeniu pod kątem uszkodzeń w serwisie dostawcy.
 2. Po akceptacji zwrotu przez dostawcę rozwiązania, Sprzedający wystawi fakturę korygującą. Wystawiana korekta faktury jest obciążana kosztami sprawdzenia zwracanego rozwiązania oraz kosztów logistycznych.
 3. Czas weryfikacji oraz podjęcia decyzji co do zwrotu rozwiązania jest określany przez producenta rozwiązania w terminie do 3 miesięcy lub dłużej w uzasadnionych przypadkach.

  V. REKLAMACJE
 1. Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres biuro@alitech.com.pl lub adres siedziby Sprzedającego. Po uzyskaniu od Sprzedającego potwierdzenia otrzymania reklamacji, reklamowane rozwiązanie wraz z opisem zauważonej usterki powinno zostać wysyłane do siedziby Sprzedającego lub innego miejsca przez niego wskazanego. W przesyłce obligatoryjnie powinny znaleźć się dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za załatwienie reklamacji w firmie Zamawiającego.
 2. O ile ocena reklamacji leży w gestii Sprzedającego, czas weryfikacji reklamacji, sprawdzenia urządzenia i wydania decyzji w związku z reklamacją wynosi od 2 do 4 tygodni. W innych przypadkach, mają zastosowanie zapisy z p.3 par.IV
 3. Decyzja co do udostępnienia rozwiązania zastępczego na czas przebywania reklamowanego rozwiązania w serwisie, zostaje podjęta przez Sprzedającego oraz producenta rozwiązania.
 4. Koszty serwisu wraz z kosztami przesyłki do i od producenta w przypadku reklamowanego rozwiązania, który okazał się być sprawny ponosi Zamawiający, również w okresie gdy rozwiązanie pozostaje na gwarancji. Pełna procedura serwisowa jest dostępna na stronie internetowej Alitech w zakładce SERWIS pod adresem http://alitech.com.pl/serwis/

  VI. PŁATNOŚCI
 1. Płatność za fakturę powinna być dokonywana zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie, na konkretny numer konta bankowego, w kwocie wraz z podatkiem VAT oraz w terminie wyznaczonym w ofercie.
 2. Na wszystkie przeterminowane faktury zostaną naliczone odsetki ustawowe.
 3. Każde wystawione wezwanie do zapłaty dotyczące zaległych płatności zostanie przekazane emailem na adres wskazany w zamówieniu.
 4. Wysłanie trzech wezwań do zapłaty, które spotkały się z brakiem reakcji ze strony zamawiającego prowadzi do przekazanie sprawy firmie windykacyjnej. Zachęcamy do rozmów i negocjacji warunków płatności.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku spraw nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin Sprzedaży Firmy Alitech, stosowane będą przepisy prawa polskiego oraz kodeksu cywilnego.
 2. Jeśli dojdzie do sporu między Zamawiającym a Sprzedającym, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Zarząd firmy Alitech Sp. z o. o.
Wrocław, 18.10.2018.