Alitech zgodnie z RODO

Przetwarzanie danych zgodnie z RODO

Przekazujemy Państwu informacje o tym, jak wdrażamy przepisy RODO, Ustawy dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przekazujemy odpowiedzi na pytania:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Alitech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 895-12-45-260  KRS 0000138069,  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stobrawskiej 30 (dalej „My”, „Alitech” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: marek.moritz@alitech.com.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Alitech.pl sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania ofertowego, a także później, w związku z przekazywaniem oferty do Ciebie przez pracownika Alitech.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Alitech?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Państwa zlecenia, w tym do:

 • przekazania wyceny i pozostałych warunków handlowych ofert,
 • realizacji Państwa zlecenia poprzez wysłanie informacji dodatkowych w postaci kart katalogowych a także informacji uzupełniających dzięki którym otrzymujecie Państwo wiedzę na temat dostępnych rozwiązań,
 • realizacji zawartych z Państwem umów poprzez wysłanie dokumentów elektronicznych, w tym faktur elektronicznych,
 • obsługi reklamacji dotyczących zakupionych u Nas rozwiązań lub zleconych serwisów gwarancyjnych oraz pozagwarancyjnych w przypadku, gdy złożycie Państwo taką reklamację,
 • obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Alitech, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, oraz zarządzanie Państwa aktywnością na stronie Alitech.pl;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną;
 • monitorowanie Państwa aktywności np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz przez Alitech między innymi pod kątem funkcjonalności tej strony internetowej www.alitech.com.pl, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności Działowi Handlowemu firmy Alitech przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli Państwo się na to zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo zgody.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie żądać Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy, że z prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotem trzecim, z wyjątkiem gdy dla celów realizacji umowy decydujecie się Państwo na korzystanie z podmiotów zapewniających usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Alitech zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. O ile na podstawie Państwa odrębnej zgody taka sytuacja będzie mieć miejsce, stanie się to w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.